Scrisoare pentru noi…”De la sex si droguri la..Hristos”

19 martie 2008
Scrisoarea îi poate sminti pe cei care duc o via?? foarte curat?, a?a c? nu recomand s? fie citit? de toat? lumea…(autorul)
 
                        „Dragul meu frate întru Hristos,

Nu
am un frate mai mare, ?i mi-am dorit s? am unul… Am numai o sor? mai
mare, ?i o iubesc cu toat? inima, ?i sunt bucuroas? c? este sora mea…
Te voi considera fratele meu mai mare, pentru c? mi-ai vorbit ca unei
surori, prin cartea ta, Cartea nun?ii – Cum s?-mi întemeiez o familie.
Nu vreau s? î?i r?pesc prea mult timp. Cartea ta mi-a c?zut în mân?
mar?ea trecut?, când ie?eam de la biseric?. Merg la biseric? abia de un
an ?i vreo opt luni, dar am duhovnic abia de zece luni… Înainte am dus
o via?? cam dup? capul meu ?i, cum spune p?rintele meu, trebuie s? am
mult? r?bdare, pentru c? eu am suferit de o boal? lung? ?i grea… Parc?
mi-e ?i greu s? spun, dar este vorba de patima desfrân?rii. Am avut de
multe ori senza?ia c? ce am tr?it eu poate fi o exemplificare a multor
forme pe care le ia desfrânarea… ?i de aceea m-a? bucura s? pot scrie,
cu ajutorul lui Dumnezeu, despre anumite aspecte. Nu ca exhibi?ionism,
ci din perspectiva efectelor pe care le are acest p?cat asupra
gândurilor ?i sentimentelor.
Ca
s? dau un exemplu: la 15 ani l-am l?sat pe prietenul meu de atunci s?
m? ating? pe sâni. Ne s?rutasem deja de mai demult, dar nu am sim?it un
mare ?oc. În schimb, în urma acelor atingeri, ?in minte c? am sim?it
clar c? îmi este r?pit? o inocen?? pe care, în ciuda faptului c? m?
masturbam de la 10 ani – f?r? s? ?tiu m?car cum se nume?te ceea ce fac,
nu mai spun c? ar fi p?cat –, se pare c? o aveam. Am sim?it c? sunt
goal?… Un sentiment oribil de dureros, pe care l-am înecat în multe
?ig?ri. Acest sentiment m? f?cea s? vreau s?-mi cer iertare cuiva. Nu
credeam în Dumnezeu, de?i am primit o elementar? educa?ie cre?tin? ?i
mersesem ?i la biseric?. Dar nu credeam, pentru c? m? consideram mult
prea departe de asemenea lucruri ?i evitam biserica pentru c?-mi era
fric? s? ?i intru, atât de murdar? m? sim?eam, f?r? s? ?tiu de ce
exact… A?a c? aceast? dorin?? de a-mi cere iertare, dorin?? care m?
ardea (cine mai râde când aude de fl?c?rile iadului s? se gândeasc? la
expresia popular?: Arde inima în mine! Oare de foc cu lemne este vorba
aici?), nu am ?tiut c?tre cine s? o orientez, de?i plângeam pân? mi se
f?cea r?u… ?i apoi se instala iar în suflet acea sumbr? lini?te,
triste?e goal?, epuizarea plânsului meu în zadar, care nu reu?ea s? m?
îmbrace cu nimic… M-am resemnat c? am r?mas goal? pe din?untru ?i am
început, încet-încet, o via?? care, dac? nu ar fi fost întrerupt? de
chemarea lui Iisus, ar fi mers spre cariera de prostituat?…, dar nu din
cele pentru bani… Nu am fost niciodat? lene?? ?i la facultate am fost
bursier?, deci îmi pot câ?tiga existen?a foarte u?or… A? fi ajuns o
prostituat? din acelea care fac asta din patim?, pentru a se adânci ?i
mai mult în singurul mod de a tr?i pe care îl mai ?tiu…

 Îmi
dau seama cât de prost m? exprim… cât de aproximativ… Chemarea lui
Iisus de care vorbesc a fost în forma unei revela?ii… a iubirii Lui,
la 17 ani, dup? o tentativ? de sinucidere, când, în momentul în care am
sim?it c? voi muri, m-am rugat s? nu mor ?i am promis c? îmi voi
schimba via?a. Apoi am cunoscut un preot care m-a convins c? trebuie s?
m? schimb… Când vorbea de Iisus, i se umezeau ochii, de?i e cunoscut ca
un predicator dur ?i intransigent (te-am ascultat la o conferin?? ?i
mi-ai amintit de el…). E poreclit c?lug?rul de al?i preo?i mai glume?i.
L-am cunoscut în preajma Cr?ciunului, iar de Pa?ti m-am spovedit cu tot
ce aveam, din copil?rie. El mi-a spus c? este o minune c? sunt acolo…
Apoi m-a împ?rt??it, chiar în noaptea de Înviere… A?a a vrut Domnul, s?
vin? la mine, de?i eu nu f?cusem nimic… Am sim?it nevoia s? m? rog, ?i
am început s? spun singura rug?ciune pe care o ?tiam pe de rost, Tat?l
Nostru… ?i am fost cople?it? de lumin?, ?i am auzit glasul cel dulce al
lui Hristos, care mi-a spus: Cristina, te iubesc!…, dar parc? ar fi
spus, tu… asta e?ti…; sensul era infinit mai bogat, iar bucuria mea a
izvorât în ?iruri de lacrimi ce curgeau ?i parc? nu ar fi vrut s? se
mai opreasc?… Nu am putut spune decât: Iart?-m?, nu am ?tiut!…. Eram
peste putere de fericit?, dar ?i îndurerat? c? pe Acesta Îl r?nisem eu
cu p?catele mele, tocmai pe Acesta, Care este atât de frumos, încât
inima mea a sim?it c? moare de atâta bucurie s? Îl vad?!… Acesta pe
Care acum Îl iubeam atât…

 ?i
totu?i, dup? acest dar minunat, la câteva luni, am cunoscut un b?iat
care a ?tiut cum s? m? ia, încât s? m? culc cu el… Era mai ciudat, el
credea c?, dac? ne iubim, este deja taina s?vâr?it?, c? suntem deja
cununa?i ?i în cer… Eu nu credeam, nici nu îl iubeam, a fost doar
patima mea… Am fost cu el cinci ani, ?i am mai fost cu al?ii cu care
l-am în?elat. Apoi ne-am desp?r?it pentru c? vroiam s? fiu liber? s?
cunosc cât mai mul?i… A venit altul, ?i altul, ?i altul, apoi alta…
Orice m? atr?gea, mi se p?rea ?i bun, vedeam în orice atingere a
trupurilor iubire, ?i nu patim?, confundam pl?cerea cu bucuria. Dansam
isteric ?i atr?geam ca un magnet, pentru c? sunt frumoas?, dar mai ales
prin acea intensitate a propriei patimi… Nu cred c? erau b?ie?i care
s?-mi fi putut rezista, pentru c? puterea mea de fascina?ie deja m?
dep??ea ?i pe mine… Primisem ?i o porecl?: la femme fatale .
Într-adev?r, nu trezeam doar dorin?e trupe?ti, ci reale drame, evident,
la oameni la fel de bolnavi ca ?i mine… Dar nu s-a întâmplat nici o
tragedie… decât c? dup? nou? ani de la acea întâlnire cu El, pe care nu
am mai putut-o uita, am avut un moment de luciditate. Urma s? termin
facultatea, întârziat? prin plecarea la o burs? în Germania pentru doi
ani, prietenul meu de atunci era tocmai în India ?i nu d?dea nici un
semn, în ciuda unei leg?turi foarte intense, timp de opt luni, în care
m?rturisea c? nu a avut parte de atâta sex în via?a lui… C? ar vrea
ceva mai mult… Era disperat dac? nu îi scriam, dar nici nu putea s? m?
ia de so?ie… (Pe bun? dreptate. Femeile fatale nu pot fi so?ii…) Atunci
am privit în viitor ?i am sim?it c? voi muri. Nu a?a, ci cu adev?rat…
Am sim?it gheara rece a disper?rii, de?i în to?i ace?ti nou? ani
crezusem c? niciodat? nu voi mai sim?i disperarea, pentru c? aflasem ce
înseamn? iubirea lui Dumnezeu… C?ldura aceea a unei clipe cu Hristos
rezistase ?i dup? cele mai mari p?cate trupe?ti, m? ?inuse înc? vie…
Dar acum doi ani, stând singur? în camera mea, am sim?it cum voi veni
iar în Bucure?ti, în toamna urm?toare, ?i c? adâncul desfrân?rii m? va
cuprinde în forme noi ?i mai mari, pe care le vedeam perindându-se în
mintea mea… Acum puteam avea ?i bani, ?i ?tiam ?i de droguri, am luat
Ecstasy cu prietenul meu indian… P?rin?ii erau acas? ?i nu ?tiau nimic…
Drumul îmi era deschis, dar i-am v?zut ?i infinitul de moarte pe care
îl con?inea… O moarte ve?nic?, pustiul… care ar fi început înc? de
acum!…

 Am
spus: Nu, de acum m? voi schimba! Nu mai pot a?a, dac? mai amân s? m?
întorc, va fi prea târziu! ?i m-am întors. Pare simplu…, dar nu am
cuvinte s? spun cum ar?ta sufletul meu, cum am c?zut iar cumplit în
iarna urm?toare ?i am devenit pentru o perioad? vedet? necontestat? a
unui bar din Bucure?ti, cum m-am ridicat, ?i iar am c?zut în prim?var?,
la fel de cumplit, fiind în India, la prietenul meu, cum l-am pierdut
pe acel prieten, ?i, cu inima f?cut? buc??i, am alergat iar, cu ?i mai
mult? disperare, ?i am cerut ce nu g?sisem înc?: un duhovnic care s? m?
ajute s? nu mai cad a?a de r?u, un antrenor adev?rat… (Eu am încercat
mai demult s? schiez ?i mi-a luat trei ore s? cobor o pârtie pe care
al?ii o fac în 20 de minute… Dar nu am obosit ca, dup? fiecare
c?z?tur?, s? m? ridic, a?a c? ?tiu ce înseamn?…)

 Mi-a
d?ruit Dumnezeu un duhovnic c?ruia s?-i spun c? sunt în stare de orice…
Eram în stare s? umblu îmbr?cat? în zdren?e pe str?zi dac? asta mi se
cerea, numai s? fiu primit? înapoi în Casa Domnului!… ?i m-a primit, ?i
de atunci sunt acas?, dar sunt înc? la pat, cu bandaje ?i r?ni
suflete?ti, ?i nu am mintea întreag?, ?i nu pot privi b?rba?i, ?i nici
m?car femei, f?r? a sim?i puterea patimii din mine… Sunt a?a, cam ca la
reanimare , ?i abia am început s? în?eleg cât de groaznic e p?catul… ?i
ce u?or era când îl f?ceam…! Ce u?or se învoia mintea mea…! Ce u?or era
s? g?sesc argumente ca s? p?c?tuiesc!… ?i ce greu e ca acum s? m?
schimb, când totul în mine e pervertit, bolnav! Un paralitic nu poate
vorbi despre mers, nici eu nu pot vorbi despre sentimente fire?ti… Îmi
doresc un so? (de?i m-am gândit o vreme ?i la c?lug?rie, pentru c?
firea mea tinde spre extreme…).

 Dar…
r?bdare…! Cu ceva timp în urm?, acum vreo trei s?pt?mâni, vorbeam cu
colega de camer? c? mi-am dat seama unde am gre?it strict în rela?ia cu
b?ie?ii: c? am pus pl?cerea pe primul plan. Chiar am în?eles c? eu a?a
am judecat orice rela?ie: dac? m? simt bine, nu poate fi r?u, ?i totul
e permis, atâta timp cât ne place amândurora… Nimic nu mi se p?rea
scârbos, nu m-am dat în l?turi de la nimic… ?i sunt sigur? c?, dac? nu
m-a? fi oprit, a? fi putut ajunge la monstruozit??i inimaginabile. ?i,
din moment ce am sfâr?it singur?, adic? toate rela?iile în care am
crezut eu c? iubesc cu toat? inima s-au sfâr?it, e cât se poate de clar
c? nu e bine… Dar ce s? pun în loc?

 Asta
a? vrea s? te întreb ?i pe tine: ce s? pun în loc? Eu nu în?eleg
altceva, pentru c? sunt bolnav?, nu în?eleg decât pl?cerea, ?i nu ?tiu
dac? ?tii cum e s? sim?i c? ai merge dincolo de orice limit? pentru
cineva de care sufletul t?u e legat prin pl?cere… M? culcam cu al?i
b?ie?i f?r? s? simt nimic, doar pentru c? prin pl?cere mi se mai
potolea patima cu care ardeam de dorul prietenului meu din India, ?i
normal c?, atunci când a aflat, poate ?i vaga hot?râre de a m? lua de
so?ie pe care o avea s-a spulberat… E cumplit de comic, dac? nu ar fi
tragic!… Nu ?tiu dac? în?elegi, dar te provoc, poate vei fi duhovnic…
Cu ce înlocuiesc eu pl?cerea? Dac? m? uit la un b?iat, m? îndr?gostesc
într-o zi, dar nu ?tiu dac? nu e decât reac?ia bolnav? a sufletului
meu… De câte ori m-am îndr?gostit… o s?pt?mân? de unul, apoi de altul!…
Acum evit s? mai cunosc oameni, pentru c?, inevitabil, îmi poate ie?i
vreunul în cale care s? se transforme în material pentru visele mele
romantice… Eu în?eleg romantismul în sensul lui cultural: e o boal? a
sufletului, e bovarism, e o patim? adânc? în care sufletul nu se poate
rupe de pl?cere, chiar dac? ea nu e decât a privi un chip… Dar privirea
e bolnav?, pentru c? sufletul e bolnav. Probabil î?i imaginezi cam ce
via?? pot duce!… Ce via?? pot duce cei care se afl? la reanimare?

 Dac?
m-a? putea întoarce în timp, când cu non?alan?? îmi ziceam: E bine s?
experimentezi!, f?r? s? m? gândesc la consecin?e… Consecin?ele pe care
le v?d în mine dep??esc orice co?mar. A? vrea s? ?tie ?i al?ii, oare ar
crede? Sau deja a? fi pus? în categoria nebunilor? Nici nu vreau s?
?tiu ce diagnostic a? primi de la psihiatri.

 Pân?
la urm? poate nici nu e bine ca tu s?-mi dai un r?spuns… Mi-ai dat deja
prin Cartea nun?ii: preg?tirea, singura preg?tire real? pentru
c?s?torie este cur??area sufletului. La mine, cu sejurul în spitalul de
rigoare… Cât va fi nevoie. Adic?, chiar m-ai ajutat cu r?spunsul din
carte… Nu trebuie alt? preg?tire, ci doar s? merg pe calea cea
strâmt?! Vroiam s? te rog s? te mai rogi pentru mine… dac? po?i.

?i s? m? ier?i dac? am dat prea multe detalii. Doamne ajut?!… ?i dac? g?se?ti ceva s?-mi spui, m-a? bucura.”

 
Sursa:http://www.danionvasile.ro/blog/


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X